Všeobecné obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

 

společnosti Svět pohybu z.s.

se sídlem Žižkova 139, Bakov nad Jizerou

identifikační číslo: 04700201

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze L 64158

(dále jen „Pořadatel“)

 

 

pro prodej předmětu smlouvy - Zohir Parkour Produkty (ZPP) dle čl.1.1. těchto obchodních podmínek, zakoupený prostřednictvím on-line obchodu umístěném na internetové adrese www.zohir.cz, platné od 15.10.2018.

 

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvního vztahu mezi Pořadatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Pořadatelem provozován na webové stránce www.zohir.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2 Předmětem plnění jsou pohybové cvičení, parkourové cviky, posilovací cvičení, ostatní sportovní aktivity v rámci Pořadatelem pořádaných následujících akcí:

 • Parkourové licence

 • Parkourové kroužky

 • Workshopy

 • Dálková škola parkouru

 • Zohir Camp (dále jen „ZC“) - ZC se rozumí parkourový tábor, soustředění pro děti a mladistvé, jehož předmětem plnění jsou navíc oproti předchozím akcím také táborové aktivity, ubytovací a stravovací služby, dohled nad účastníky, zajištění organizace ZC trenéry, instruktory a zdravotníky. V rámci ZC rozdělujeme na letní a zimní tábory nebo soustředění v trvání 7 dní a příměstský kemp v trvání 4 dní.

(dále jen „ZPP“).

 

1.3 Účastníkem ZPP se rozumí Zákazníkem přihlášená osoba, nebo náhradník.

 

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky a spolu s ní a akceptací tvoří smluvní dokumentaci. Objednávka i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

 

1.6 Znění obchodních podmínek může Pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1 Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce www.zohir.cz může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může Zákazník provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2 Při registraci na webové stránce www.zohir.cz a při objednávání zboží a služeb je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží a služeb jsou Pořadatelem považovány za správné.

 

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zajistit svůj uživatelský účet tak, aby nedošlo k jeho zneužití třetí osobou, a to zejména tím způsobem, že bude dbát řádného odhlášení z uživatelského rozhraní a nebude předávat informace nutné pro přihlášení do uživatelského rozhraní třetí osobě. Povinnosti Pořadatele ohledně zabezpečení uživatelského účtu jsou blíže specifikovány v Zásadách ochrany osobních údajů („GDPR“).

 

2.4 Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5 Pořadatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Pořadatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

3.1 Veškerá prezentace ZPP umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Pořadateli nevzniká povinnost uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o ZPP, a to včetně uvedení cen a případných ostatních nákladů. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

 

Ceny ZPP zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Pořadatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3 Pro objednání ZPP vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

 

3.3.1 objednávaná služba (objednanou službu „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

 

3.3.2 v případě, že je Zákazníkem fyzická osoba, jméno a příjmení Zákazníka, adresa trvalého bydliště, kontaktní informace (telefon, mail)

 

3.3.3 v případě, že je Zákazníkem právnická osoba, název společnosti, adresa sídla, jméno a příjmení zastupující osoby, kontaktní informace (telefon, mail)

 

3.3.4 jméno a příjmení účastníka akce, datum narození, adresa trvalého bydliště, u nezletilého účastníka také jméno a příjmení zákonného zástupce (zákonných zástupců), kontakt na zákonného zástupce

 

3.3.5 v rámci ZC je Zákazník povinen uvést také další informace o účastníkovi akce, jako jsou údaje o alergiích účastníka, konfekční velikost, plavecká zdatnost a další data, důležitá pro klidný průběh pobytu na ZC

 

3.4 Před zasláním objednávky Pořadateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „POTVRDIT&ZAPLATIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou Pořadatelem považovány za správné.

 

3.5 Pořadatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (druh ZPP, množství, výše ceny) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Umožňuje-li to uživatelský účet zákazníka, má registrovaný uživatel možnost zkontrolovat stav své objednávky v administrátorské sekci webu. V případě, že uživatelské rozhraní kontrolu objednávky neumožňuje, může zákazník stav své objednávky ověřit přes dotaz zaslaný na info@zohir.cz.

 

3.6 Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Zákazníkem vzniká akceptací a zaplacením zaslané objednávky. Akceptace objednávky je zaslána Zákazníkovi přes webové rozhraní obchodu elektronicky na uvedenou emailovou adresu Zákazníka (dále jen „email“). Povinností Zákazníka je uvedení platného emailu. V případě chybného uvedení emailu si Pořadatel vyhrazuje právo objednávku zamítnout a stornovat.

 

3.7 Pořadatel preferuje komunikaci elektronickou poštou. V rámci uzavírán kupní smlouvy Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní poplatky), jakož i náklady za poštovní korespondenci zaslanou Pořadateli, hradí Zákazník sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1 Cenu ZPP a případné další náklady spojené s dodáním služby dle smlouvy je uhrazena na základě vystavené faktury.

 

4.2 Fakturovanou částku hradí Zákazník Pořadateli na účet č. 2400926573/2010, vedený u Fio banky, a.s. (dále jen „účet Pořadatele“). Způsob převodu prostředků na účet Pořadatele (platba převodem, vklad na účet, složenka) si Zákazník volí sám. Poplatky vzniklé Zákazníkovi při úhradě faktury na účet Pořadatele nejsou součástí ceny a Zákazník je nese na svůj vrub.

 

4.3 Cena již zahrnuje administrativní a registrační poplatky spojené s uzavřením smlouvy a organizací ZPP. Společně s cenou je Zákazník povinen zaplatit Pořadateli případné další náklady. V případě dodatečných změn smlouvy je poplatek stanoven na 150 Kč.

 

4.4 Fakturovaná částka je splatná po odeslání faktury na emailovou adresu Zákazníka pro jednotlivé ZPP následovně:

 

4.4.1 Je-li předmětem kupní smlouvy ZC je Zákazník povinen uhradit Pořadateli do 21 dní zálohu 2.500,- Kč. Doplatek kupní ceny je splatný do data uvedeného na zálohové faktuře, nejpozději však do 1.5. aktuálního roku konání ZC.

 

4.4.2 Pro objednávky ZC, které byly vytvořeny po 1.5. daného roku se splatnost zálohy a doplatku upravuje. Záloha i doplatek jsou splatné do 10 dní, nejpozději však 5 dní před konáním akce.

 

4.4.3 Pro ostatní ZPP platí splatnost faktury 10 dní.

 

4.5 Závazek Zákazníka uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Pořadatele.

 

4.6 Zákazník je povinen při úhradě faktury vždy uvést variabilní symbol. Variabilní symbol je uveden na faktuře a odpovídá číslu faktury. Bez uvedeného variabilního symbolu není platba spárována s příslušnou fakturou a Pořadatel bere objednávku za neuhrazenou. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo objednanou službu neposkytnout, nedohodne-li se se Zákazníkem jinak.

 

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Pořadatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Pořadatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Pořadatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Pořadatel Zákazníkovi po objednání služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

 

4.9 Pokud nebude Cena ZPP uhrazena Kupujícím ke dni splatnosti, je Pořadatel oprávněn od smlouvy odstoupit a přenechat rezervované místo dalším zájemcům.

 

4.10 Ukončí-li účastník svou účast v průběhu konání ZPP na vlastní žádost, nevrací se alikvotní část ceny ZPP ani případných dalších Zákazníkem či účastníkem uhrazených služeb.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

5.1 Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služby, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce služby, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, či od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

Zákazník dále bere na vědomí, že vzhledem k charakteru Pořadatelem poskytovaných služeb se jedná o smlouvu podle ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku, kdy je plnění poskytováno v určeném termínu, a proto nelze od smlouvy odstoupit (uvedené platí i pro již probíhající ZPP).

 

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dní od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být Pořadateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy je povinen Zákazník využit vzorový formulář poskytovaný Pořadatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy na adresu elektronické pošty Pořadatele info@zohir.cz.

 

5.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší.

 

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí Pořadatel peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Pořadatel od Zákazníka přijal. Pořadatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, Pořadatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve.

 

5.5 Pořadatel je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Pořadatel Zákazníkovi uhrazenou cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem. V tomto případě nemá Zákazník nárok na další kompenzace nákladů spojené s ukončením smlouvy. Odstoupení od smlouvy zašle Pořadatel na elektronickou adresu Zákazníka.

 

5.6 Je-li součástí objednávky ZPP také poskytnutí dárku Pořadatelem, bere Zákazník na vědomí, že je darovací smlouva mezi Pořadatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou. Dojde-li k odstoupení od smlouvy či stornu ze strany Zákazníka, pozbývá darovací smlouva platnosti a dárek nebude Zákazníkovi předán.

 

5.7 Stornování předmětného plnění ZOHIR Camp je upraveno zvláštními podmínkami zanesenými v odstavci 6. těchto obchodních podmínek.

 

 

6. STORNO PODMÍNKY

 

Storno podmínky jsou nastaveny dle těchto kritérií:

 

6.1 Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku kdykoli před započetím Zohir Parkour Produktu, v takovém případě je však Pořadatel oprávněn vrátit uhrazenou cenu/část ceny zboží sníženou o storno poplatek (odstupné ve smyslu ust. § 1992 Občanského zákoníku) v následující výši:

 

6.1.1 V případě zrušení objednávky ZC

 • 60 a více dní před zahájením ZC odpovídá výše storno poplatek výši zálohy

 • 40 - 59 dní před zahájením ZC odpovídá storno poplatek 50% kupní ceny

 • 15 - 39 dní před zahájením ZC odpovídá storno poplatek 75% kupní ceny

 • méně než 14 dní před zahájením ZC činí storno poplatek 100% kupní ceny

 • při onemocnění či úrazu účastníka během pobytu na ZC a jeho předčasném odjezdu se zaplacená úhrada ani její alikvotní část nevrací

 • v případě, že Zákazník sežene za účastníka náhradníka činí storno poplatek 200 Kč

 

6.1.2. V případě zrušení objednávky ostatních ZPP

  • 30 a více dní před zahájením ZPP, odpovídá výše storno poplatku částce 25% kupní ceny ZPP

  • 5 – 29 dní před zahájením ZPP odpovídá storno poplatek 50% kupní ceny ZPP

  • méně než 5 dní před zahájením ZPP činí storno poplatek 100% kupní ceny ZPP

  • v případě, že Zákazník zajistí za účastníka náhradníka činí storno poplatek 100 Kč

 

6.2 Zrušení objednávky musí být provedeno písemně, elektronickou formou na emailovou adresu info@zohir.cz

Rozhodující datum pro zaregistrování požadavku na zrušení objednávky a vrácení zaslané částky za předmětné plnění je datum a čas doručení emailu na naši e-mailovou adresu. Všechny požadavky se budou registrovat výlučně na emailové adrese info@zohir.cz

 

6.3 Storno formulář pro stornování objednávky je dostupný na webových stránkách zohir.cz v sekci ke stažení. Procentuální výpočet storno poplatku proběhne k datu písemného doručení stornovacího formuláře, včetně všech náležitostí na emailovou adresu info@zohir.cz

 

6.4 Platba snížená o storno poplatek podle čl. 6.1. bude Zákazníkovi vrácena nejpozději do 21 dní od doručení storno formuláře.

 

6.5 Zákazník je oprávněn písemně oznámit Pořadateli, nejpozději však ve lhůtě 5 dní před začátkem ZPP, že se ZPP místo přihlášeného účastníka zúčastní jiná osoba splňující podmínky pro účast na ZPP (dále jen „náhradník“). Požadavek na změnu účastníka je akceptován po uhrazení storno poplatku na účet Pořadatele. Výše storno poplatku je upravena bodem 6.1. těchto VOP, variabilní symbol platby odpovídá číslu faktury odstupujícího účastníka. Náhradník se stává účastníkem ZPP formou nové objednávky za podmínky souhlasu jeho zákonného zástupce s jeho účastí na ZPP. Původní Zákazník a zákonný zástupce náhradníka odpovídají společně a nerozdílně za uhrazení ceny ZPP.

 

 

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 

7.1 Účastník ZPP nebo jeho zákonný zástupce prohlašuje, že zdravotní stav účastníka dovoluje bez omezení provozovat předmět plnění ZPP a zároveň neohrožuje zdraví ostatních účastníků.

 

7.2 Pořadatel je oprávněn vyloučit účastníka z následujících důvodů:

 • v případě porušení pravidel ZPP, zejména porušení řádu, nedodržování bezpečnostních pokynů pedagogů, šikana, krádeží a dalších prohřešků, které narušují řádný chod ZPP

 • v případě zamlčení nepříznivého zdravotního stavu účastníka a porušení ujednání 7.1.

 • pokud bude účastník přechovávat nebo užívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky

 • v důsledku nesprávných a neúplných údajů poskytnutých Zákazníkem

 

V případě vyloučení účastníka ze shora uvedených důvodů se nevrací alikvotní část ceny ZPP ani případných dalších Zákazníkem či účastníkem uhrazených služeb.

 

7.3 Zákazník, popřípadě zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobní dat (osobní data Zákazníka i účastníka) a s případným uveřejněním zvukových nebo obrazových materiálů pro evidenci a propagaci v rámci Zohir a Parkour.fashion produktů (pro společnosti Svět pohybu z.s. a Zohir s.r.o.) jako jsou Workshopy, kroužky, licence a eshop parkour.fashion, popřípadě jiné aktivity provozované výše uvedenými společnostmi. Nakládání s osobními údaji se řídí dle GDPR odst.10.3. těchto obchodních podmínek.

 

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

8.2 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Pořadatel obdržel od Zákazníka reklamační formulář.

 

8.3 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Pořadatele za vady může upravit reklamační řád Pořadatele.

 

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

9.1 Pořadatel není ve vztahu ke Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

9.2 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na webových stránkách www.coi.cz.

 

9.3 Pořadatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.4 Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1 Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

10.2 Zákazník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, jako je jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a jiných důležitých sdělení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

10.3 Osobní údaje budou využity pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi Pořadatelem. Zákazník souhlasí s využitím videa, fotek či jiných multimediálních dokumentů pro marketingovou podporu Pořadatele. Zpracování osobních údajů podléhá pravidlům GDPR, které jsou blíže specifikovány na odkazu www.zohir.cz/uploads/gdpr.pdf.

 

10.4 Zákazník potvrzuje, že osobní údaje poskytnul dobrovolně a pravdivě.

 

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

11.1 Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Pořadatele na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Pořadateli na elektronickou adresu Zákazníka.

 

11.2 Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

 

 

12. DORUČOVÁNÍ

 

12.1 Zákazníkovi mohou být doručovány dokumenty související s předmětem smlouvy anebo marketingové nabídky na elektronickou adresu registrovanou Zákazníkem nebo poštou na adresu Zákazníka.

 

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

13.1 Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany jednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

13.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

13.3 Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Pořadatelem v elektronické podobě.

 

13.4 Kontaktní údaje Pořadatele: adresa elektronické pošty info@zohir.cz.

 

 

Obchodní podmínky jsou platné od 15.10.2018

 

 Načítání...

Načítání...