Výsledek hledání pro výraz

Zásady ochrany osobních údajů

v souladu s platným zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů upřesňující nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“) platné od 28.11.2019

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na internetové stránky a služby řízené společností Svět pohybuz.s., IČ:04700201, Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, Praha 9,193 00 (dále jen „Svět pohybu“ nebo „společnost“) jakožto správce osobních údajů, kde jsou tyto zásady ochrany osobních údajů uvedeny nebo je na ně odkazováno, dále na informace shromážděné prostřednictvím internetových stránek společnosti, během hovorů se zákaznickými službami společnosti a prostřednictvím produktových registračních dotazníků (společně jako „stránky“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jiné informace, které jsou shromažďovány v režimu off-line, nebo na informace, které jsou uváděny nebo poskytovány třetími stranami.

 

POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NÍŽE UVEDENÉ ÚČELY. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, NEPOUŽÍVEJTE, PROSÍM, TYTOSTRÁNKY. 

Prohlášení správce

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR atedy že:

 • budeme zpracovávat osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájenímzpracování osobníchúdajů
 • umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona oochraněosobníchúdajů a GDPR 

Rozsah osobních údajů

Stránka www.zohir.cz slouží k představení toho, čím značka ZOHIR je a k prezentaci jejich různých produktů s podrobnými informacemi. Stránka také poskytuje zákaznické služby současnými budoucím zákazníkům. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a sdílíme informace, které získáme v důsledku Vašeho používání stránek. Tyto zásady se vztahují výhradně na informace shromažďované na stránkách společnosti. Společnost nepřebírá zodpovědnost za ochranu osobních údajů na jiných internetových stránkách, jejichž odkazy jsou součástí stránek společnosti. Pokud se rozhodnete provést nákup na stránkách, můžeme od Vás shromažďovat Vaši fakturační adresu a další informace vztahující se nákupu. Tyto shromažďované informace využíváme k provedení Vašeho nákupu.

Za osobní údaje ve smyslu tohoto dokumentu jsou uvažovány jak Vaše osobní údaje (tj. Zákazníka), tak i údaje účastníka akcí pořádaných naší společností.

 • můžeme shromažďovat informace o Vašem/účastníkově jménu a příjmení a podrobnostech produktů, pokud se na nás obrátíte s otázkou týkající se našich produktů,
 • můžeme shromažďovat informace o Vašem/účastníkově jménu a příjmení, poštovní adrese a fakturační adrese, pokud si zakoupíte naše produkty na stránkách, a tyto informace mohou být použity k dodání produktů, které jste sizakoupili,
 • můžeme shromažďovat Vaše/účastníkovi fakturační údaje, datumnarození, adresu, telefonní číslo a podrobné informace o produktu za účelem poskytování zákaznických služeb,
 • můžeme shromažďovat registrační údaje o produktech (včetně data nákupu), které si zakoupíte, a tyto informace mohou být navázány na Vaše/účastníkovo jméno a poštovní adresu
 • můžeme shromažďovat Vaše/účastníkovo jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, pokud se na nás obrátíte s dotazem
 • můžeme shromažďovat Vaše/účastníkovo jméno a příjmení, datum narození a e-mailovou adresu, pokud se rozhodnete zúčastnit se soutěže nebo výherního losování
 • můžeme shromažďovat informace o Vašich nákupech, které prostřednictvím našich stránek uskutečníte
 • můžeme shromažďovat informace získané prostřednictvím úkonů učiněných na stránkách, jako jsou logy, kliknutí, vaše registrační údaje nebo to, jak stránky užíváte
 • můžeme shromažďovat informace o účastnících (jméno, příjmení, rok narození) jakožto členech spolku pro účely získání prostředků z dotací
 • během používání stránek můžeme automaticky zaznamenat vaši IP adresu (unikátní adresu, která identifikuje váš počítač na internetu), kterou automaticky rozpozná váš server. 

Cookies a další sledovací technologie

„Cookies“ je malý textový soubor, který může být použit ke shromažďování informací o Vaší činnosti na stránkách. Mohou být přechodné i trvalé. Přechodné cookies zmizí po zavření prohlížeče. Trvalý soubor cookies po zavření prohlížeče zůstane v počítači a Váš prohlížeč jej může použít při dalších návštěvách stránek. Berte, prosím, na vědomí, že pokud smažete nebo se rozhodnete nepřijmout cookies, je možné, že nebudete moci v plném rozsahu využívat určité funkce stránek. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby byly cookies blokovány. Zablokováním cookies může dojít k omezení některých funkcí webu. „Webové majáky“ jsou drobné grafiky s jednoznačným identifikátorem, jejichž funkce je podobná cookies. Slouží k určení počtu návštěv určitých stránek. Pomocí tohoto nástroje sestanovuje účinnost propagačních nebo reklamních kampaní. Při použití v e-mailových zprávách ve formátu HTML, mohou webové majáky uživateli říci, zda a kdy byl e-mail otevřen. Na rozdíl od cookies, které jsou uloženy na pevném disku počítače uživatele, jsou webové majáky neviditelně zabudovány do internetových stránek.

 

Informace, které jsou shromažďovány prostřednictvím stránek, používáme především pro následující účely:

 • dodávání nebo poskytování produktu,
 • poskytování zákaznického servisu,
 • upozorňování na speciální nabídky, aktualizované informace, jiné nové produkty nebo službu,nebo k zaslání propagačních materiálů,
 • provedení transakce nebo služby, o kteroup ožádáte,
 • splnění podmínek propagační akce,
 • zajištění, že jsou stránky relevantní pro Vaše potřeby,
 • vytváření a publikování obsahu, který je pro Vás co nejvíce relevantní,
 • informování o zásadní změně těchto zásad ochrany osobních údajů, resp. podmínek použití,
 • umožnění vašeho přístupu do oblastí stránek s omezeným přístupem,
 • umožnění vám nahrávat obsah nebo přidávat komentáře na stránky,
 • kontaktování v reakci na formuláře, jako jsou „Kontaktujte nás“ nebo jiné dotazy,
 • analýza, přezkoumání a zlepšování produktů ,které nabízíme,
 • pochopení, jak zákazníci stránky používají,
 • vývo jnových produktů, které nabízíme,
 • zajištění uživatelsky přívětivé orientace v systému,
 • ochrana a obhajoba našich práv a majetku, včetně případu soudního řízení,
 • dodržování regulačních požadavků,
 • pro účely marketingu,
 • pro účely interníevidence,
 • pro účely získání prostředků z dotačních titulů.

Sdílení informací

S přidruženou společností Svet pohybu Slovensko o.z., ZOHIR s.r.o. a Indoor Jumping s.r.o. může společnost Svět pohybu sdílet Vaše/účastníkovy údaje za účelem poskytnutí produktů, které jste si vyžádali. Kromě toho může společnost Svět pohybu sdílet Vaše/účastníkovi údaje se svými přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi po celém světě pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pojem „Přidružené společnosti“ jsou společnosti, které mohou používat značku ZOHIR, nebo které mají společného vlastníka nebo kontrolu.

Společnost nesdílí informace, které získá v důsledku používání stránek se třetími stranami s výjimkou následujících situací:

Poskytovatelem služeb je třetí strana

Nepřidružení poskytovatelé služeb, zprostředkovatelé nebo nezávislí dodavatelé (dále jen „třetí strany“) nám pomáhají udržovat naše stránky a poskytovat vám dalšíadministrativní služby. Mimo jiné zpracování objednávek, poskytování zákaznických služeb, udržování a analyzování dat, zasílání zákaznických sdělení jménem společnosti, sbírání registrací, výběr výherce a předání cen v soutěžích, výherních losováních a jiných propagačních akcích. Snažíme sezajistit, aby tyto třetí strany nepoužívaly data k žádnému jinému účelu než k poskytování administrativních služeb, za které jsou odpovědné. Třetí strany nám pomáhají také spravovat naše stránky a mají přístup k datům uživatelů. Pokud si nepřejete, aby měly tyto třetí strany  přístup k Vašim údajům, tak se prosím neregistrujte, nevytvářejte objednávku a neposílejte nám žádné identifikační údaje.

 

Při vyřizování čerpání prostředků z dotačních titulů

 

V rámci vyřizování čerpání prostředků z dotačních titulů je součástí žádosti také jmenný seznam členů zakladatele, tzv. členská základna, přičemž tento seznam obsahuje jméno, příjmení a rok narození člena (účastníka našich produktů).

 

Vyžaduje-li sdílení informacízákon

 

Vaše údaje mohou být požadovány na základě soudního příkazu nebo jinými vládními orgány nebo orgány činnými v trestním řízení za účelem dalšího zpracování v souladu s právním procesem nebo právnímipředpisy.

 

Shromažďování a používání informací od dětí mladších 18 let

 

Společnost prohlašuje, že vědomě neshromažďuje ani neuchovává osobní informace od osob mladších 18 let bez souhlasu zákonného zástupce. Uskutečnění objednávky pro účastníky mladší 18 let je možné pouze v zastoupení zákonného zástupce. Pokud společnost zjistí, že objednávku zaslalo dítě bez vědomí svého rodiče nebo zákonného zástupce, neprodleně tuto objednávkuaveškeréosobníúdajezdatabázeodstraní.

 

Zahraničnípřenosy

 

Společnost Svět pohybu, přidružené společnosti Svet pohybu Slovensko o. z., ZOHIR s.r.o. a Indoor Jumping s.r.o. a dodavatelé mohou používat informace (včetně vašich osobních údajů) mimo zemi Vašeho pobytu. Zákony o ochraně údajů v mnoha zemích nemusí nabízet stejnou úroveň ochrany jako země,v níž žijete. Před převodem svýc hosobních informací však učiníme kroky k zajištění toho, aby tyto informace podléhaly stejné úrovni ochrany jako ve Vaší zemi. Souhlasem s těmito zásadami ochrany osobních údajů výslovně souhlasíte s tím, že my a naši obchodní partneři a dodavatelé smíme zpracovávat vaše údaje v jakékoli jurisdikci.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k tomu, abychom Vám umožnili využívat naše produkty a služby. Maximální doba archivace osobních údajů je 10 let. 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti se zásadami dle ZOOÚ a GDPR Vám náleží tato práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právoznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech.

Pro uplatnění výše uvedených práv nás kontaktujte na info@zohir.cz.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Zabezpečení poskytnutých dat

Společnost zabezpečuje data standardními postupy a technologiemi. Společnost přijala veškerá aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů či osobních údajů účastníka. Berte na vědomí, že nelze 100% zaručit bezpečnost osobních údajů. Společnost neodpovídá za zneužití osobních informací v důsledku chyb přenosu nebo v důsledku neoprávněných nebo nezákonných zásahů třetí strany.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci (dodavatelé, poskytovatelé služeb aj.), kteří budou vaše osobní údaje zpracovávat, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše/účastníkovi osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Společnost může průběžně aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

  

Zodpovězení dotazů a kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů ve vztahu k Vašim osobním údajům či osobním údajům účastníka, kontaktujte nás na info@zohir.cz. Veškeré informace, které poskytnete v jakémkoliv písemném sdělení, budou rovněž zahrnuty do těchto zásad.