Výsledek hledání pro výraz

Obchodní podmínky

společnosti Svět pohybu z.s.

se sídlem Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00, Praha 9
identifikační číslo: 04700201


zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. L 64158

(dále jen „Pořadatel“)


pro prodej předmětu smlouvy - Zohir Parkour Produkty (ZPP) dle čl.1.1. těchto
obchodních podmínek, zakoupený prostřednictvím on-line obchodu umístěném
na internetové adrese www.zohir.cz, platné od 28.11.2019.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo
na základě smluvního vztahu mezi Pořadatelem a jinou fyzickou či právnickou
osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je Pořadatelem provozován na webové
stránce www.zohir.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím
rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2. Předmětem plnění jsou pohybová cvičení, parkourové cviky, posilovací cvičení,
ostatní sportovní aktivity v rámci Pořadatelem pořádaných následujících akcí:

-      Parkourové licence

-      Parkourové kroužky

-      Workshopy

-      Dálková škola parkouru

-      Zohir Camp (dále jen „ZC“) (ZC se rozumí parkourový tábor/soustředění nebo příměstský kemp pro děti a mladistvé, jehož předmětem plnění mohou být navíc oproti předchozím akcím také táborové aktivity, ubytovací a stravovací služby, dohled nad účastníky, zajištění organizace ZC trenéry, instruktory a zdravotníky).

(dále jen „ZPP nebo produkt“). 

1.3. Účastníkem ZPP se rozumí Zákazníkem přihlášená osoba, nebo náhradník.


1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v individuální
kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost
před ustanoveními obchodních podmínek.


1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky a spolu
s ní a akceptací tvoří smluvní dokumentaci. Objednávka i obchodní podmínky
jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.


1.6. Znění obchodních podmínek může Pořadatel měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce www.zohir.cz
může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen
„uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může Zákazník provádět
objednávání produktu. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může
Zákazník provádět objednávání produktu též bez registrace přímo z webového
rozhraní obchodu.


2.2. Při registraci na webové stránce www.zohir.cz a při objednávání produktů
je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené
v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání produktů jsou Pořadatelem považovány za správné.


2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Zákazník je povinen zajistit svůj uživatelský účet tak, aby nedošlo k jeho zneužití
třetí osobou, a to zejména tím způsobem, že bude dbát řádného odhlášení
z uživatelského rozhraní a nebude předávat informace nutné pro přihlášení
do uživatelského rozhraní třetí osobě. Povinnosti Pořadatele ohledně
zabezpečení uživatelského účtu jsou blíže specifikovány v Zásadách ochrany
osobních údajů („GDPR“).


2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.5. Pořadatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník
svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší
své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

 

2.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení Pořadatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 

3.1. Veškerá prezentace ZPP umístěná na webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a Pořadateli nevzniká povinnost uzavřít kupní
smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o ZPP, a to včetně uvedení cen
a případných ostatních nákladů. Ceny jsou uvedeny včetně údajů o výši daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků. Ceny ZPP zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Pořadatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


3.3. Pro objednání ZPP vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

-      objednávaný produkt (tento produkt „vloží“ Zákazník
do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

-      v případě, že je Zákazníkem fyzická osoba, jméno a příjmení Zákazníka,
adresa trvalého bydliště, kontaktní informace (telefon, email)

-      v případě, že je Zákazníkem právnická osoba, název společnosti, adresa
sídla, jméno a příjmení zastupující osoby, kontaktní informace (telefon,
email)

-      jméno a příjmení účastníka akce, datum narození, adresa trvalého
bydliště, u nezletilého účastníka také jméno a příjmení zákonného
zástupce (zákonných zástupců), kontakt na zákonného zástupce

-      v rámci ZC je Zákazník povinen uvést také další informace o účastníkovi
akce, jako jsou údaje o alergiích účastníka, konfekční velikost, plavecká
zdatnost a další data, důležitá pro klidný průběh pobytu na ZC

 

3.4. Před zasláním objednávky Pořadateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat
a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost
Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „POTVRDIT&ZAPLATIT“.
Údaje uvedené v objednávce jsou Pořadatelem považovány za správné.


3.5. Pořadatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (druh ZPP,
množství, výše ceny) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky
(například písemně či telefonicky). Umožňuje-li to uživatelský účet zákazníka,
má registrovaný uživatel možnost zkontrolovat stav své objednávky
v administrátorské sekci webu. V případě, že uživatelské rozhraní kontrolu
objednávky neumožňuje, může zákazník stav své objednávky ověřit přes dotaz
zaslaný na info@zohir.cz.


3.6. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Zákazníkem vzniká akceptací a zaplacením
zaslané objednávky. Akceptace objednávky je zaslána Zákazníkovi
přes webové rozhraní obchodu elektronicky na uvedenou emailovou adresu
Zákazníka (dále jen „email“). Povinností Zákazníka je uvedení platného emailu.
V případě chybného uvedení emailu si Pořadatel vyhrazuje právo objednávku
zamítnout a stornovat.


3.7. Pořadatel preferuje komunikaci elektronickou poštou. V rámci uzavírání kupní
smlouvy Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku.
Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní
poplatky), jakož i náklady za poštovní korespondenci zaslanou Pořadateli, hradí
Zákazník sám.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu ZPP a případné další náklady spojené s dodáním produktu dle smlouvy je uhrazena na základě vystavené faktury.


4.2. Fakturovanou částku hradí Zákazník Pořadateli na účet č. 2400926573/2010,
vedený u Fio banky, a.s. (dále jen „účet Pořadatele“). Způsob převodu
prostředků na účet Pořadatele (platba převodem, vklad na účet, složenka) si
Zákazník volí sám. Poplatky vzniklé Zákazníkovi při úhradě faktury na účet
Pořadatele nejsou součástí ceny a Zákazník je nese na svůj vrub.


4.3. Cena již zahrnuje administrativní a registrační poplatky spojené s uzavřením
smlouvy a organizací ZPP. Společně s cenou je Zákazník povinen zaplatit
Pořadateli případné další náklady. V případě dodatečných změn smlouvy je poplatek stanoven na 150 Kč nebo v případě žádosti o zaslání dokumentů poštou je poplatek stanoven na 75 Kč.


4.4. Fakturovaná částka je splatná po odeslání faktury na emailovou adresu
Zákazníka pro jednotlivé ZPP následovně: 

 

-      Je-li předmětem kupní smlouvy ZC, je Zákazník povinen uhradit
Pořadateli do 21 dní zálohu ve výši 40% z celkové částky. Doplatek kupní ceny je splatný do data uvedeného na zálohové faktuře, nejpozději však do 1.5.
aktuálního roku konání ZC.

 

-      Pro objednávky ZC, které byly vytvořeny po 10.4. daného roku, se splatnost
zálohy a doplatku upravuje. Záloha i doplatek jsou splatné do 21 dní. V případě objednání produktu týden před začátkem akce a blíže je splatnost okamžitá.

-      Pro ostatní ZPP platí splatnost faktury 10 dní. Týden před začátkem akce a blíže je splatnost okamžitá.

4.5. Závazek Zákazníka uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky
na účet Pořadatele.

4.6. Zákazník je povinen při úhradě faktury vždy uvést variabilní symbol. Variabilní
symbol je uveden na faktuře a odpovídá číslu faktury. Bez uvedeného
variabilního symbolu není platba spárována s příslušnou fakturou a Pořadatel
bere objednávku za neuhrazenou. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje
právo objednanou službu neposkytnout, nedohodne-li se se Zákazníkem jinak.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Pořadatelem Zákazníkovi nelze
vzájemně kombinovat.


4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví Pořadatel ohledně plateb prováděných na základě
smlouvy Zákazníkovi fakturu. Pořadatel není plátcem daně
z přidané hodnoty. Fakturu vystaví Pořadatel Zákazníkovi
po objednání produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
Zákazníka.


4.9. Pokud nebude Cena ZPP uhrazena Kupujícím ke dni splatnosti, je Pořadatel
oprávněn od smlouvy odstoupit a přenechat rezervované místo dalším
zájemcům.


4.10. Ukončí-li účastník svou účast v průběhu konání ZPP na vlastní žádost, nevrací
se alikvotní část ceny ZPP ani případných dalších Zákazníkem či účastníkem
uhrazených služeb.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku,
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce produktu, která byla
upravena podle přání Zákazníka nebo pro účastníka, či od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.


Zákazník dále bere na vědomí, že vzhledem k charakteru Pořadatelem
poskytovaných produktů se jedná o smlouvu podle ust. § 1837 písm. j)
občanského zákoníku, kdy je plnění poskytováno v určeném termínu, a proto
nelze od smlouvy odstoupit (uvedené platí i pro již probíhající ZPP).

5.2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí
Pořadatel Zákazníkovi uhrazenou cenu bez zbytečného odkladu, a to
bezhotovostně na účet určený Zákazníkem. V tomto případě nemá Zákazník
nárok na další kompenzace nákladů spojené s ukončením smlouvy. Odstoupení
od smlouvy zašle Pořadatel na elektronickou adresu Zákazníka.


5.3. Je-li součástí objednávky ZPP také poskytnutí dárku Pořadatelem, bere
Zákazník na vědomí, že je darovací smlouva mezi Pořadatelem a Zákazníkem
uzavřena s rozvazovací podmínkou. Dojde-li k odstoupení od smlouvy či stornu
ze strany Zákazníka, pozbývá darovací smlouva platnosti a dárek nebude
Zákazníkovi předán.

 5.4. Stornování předmětného plnění ZC je upraveno zvláštními
podmínkami zanesenými v odstavci 6. těchto obchodních podmínek.


6. STORNO PODMÍNKY


Storno podmínky jsou nastaveny dle těchto kritérií:


6.1. Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku kdykoli před započetím ZPP, v takovém případě je však Pořadatel oprávněn vrátit
uhrazenou cenu/část ceny produktu sníženou o storno poplatek (odstupné
ve smyslu ust. § 1992 Občanského zákoníku) v následující výši:


V případě zrušení objednávky ZC Zákazníkem:

 

-      60 a více dní před zahájením ZC odpovídá výše storno poplatek výši
zálohy,

 

-      40 - 59 dní před zahájením ZC odpovídá storno poplatek 50% kupní
ceny,

 

-      15 - 39 dní před zahájením ZC odpovídá storno poplatek 75% kupní
ceny,

 

-      méně než 14 dní před zahájením ZC činí storno poplatek 100% kupní
ceny,

 

-      při onemocnění či úrazu účastníka během pobytu na ZC a jeho
předčasném odjezdu se zaplacená úhrada ani její alikvotní část nevrací,

 

-      v případě, že Zákazník sežene za účastníka náhradníka, činí storno
poplatek 200 Kč. 

V případě zrušení objednávky ostatních ZPP Zákazníkem: 

-      30 a více dní před zahájením ZPP, odpovídá výše storno poplatku
částce 25% kupní ceny ZPP,

-      5 – 29 dní před zahájením ZPP odpovídá storno poplatek 50% kupní
ceny ZPP,

-      méně než 5 dní před zahájením ZPP činí storno poplatek 100% kupní
ceny ZPP,

-      v případě, že Zákazník zajistí za účastníka náhradníka činí storno
poplatek 200 Kč.

 

6.2. Zrušení objednávky musí být provedeno písemně, elektronickou formou
na emailovou adresu info@zohir.cz. Rozhodující datum pro zaregistrování požadavku na zrušení objednávky vrácení zaslané částky za předmětné plnění je datum a čas doručení emailu na naši emailovou adresu. Všechny požadavky se budou registrovat
výlučně na emailové adrese info@zohir.cz

 

6.3. Storno formulář pro stornování objednávky je dostupný na webových stránkách
www.zohir.cz v sekci O nás/Ke stažení. Procentuální výpočet storno poplatku proběhne k datu písemného doručení stornovacího formuláře, včetně všech náležitostí
na emailovou adresu info@zohir.cz.


6.4. Platba snížená o storno poplatek podle čl. 6.1. bude Zákazníkovi vrácena
nejpozději do 21 dní od doručení storno formuláře.


6.5. Zákazník je oprávněn písemně oznámit Pořadateli, nejpozději však ve lhůtě
5 dní před začátkem ZPP, že se ZPP místo přihlášeného účastníka zúčastní
jiná osoba splňující podmínky pro účast na ZPP (dále jen „náhradník“).
Požadavek na změnu účastníka je akceptován po uhrazení storno poplatku
na účet Pořadatele. Výše storno poplatku je upravena bodem 6.1. těchto VOP,
variabilní symbol platby odpovídá číslu faktury odstupujícího účastníka.
Náhradník se stává účastníkem ZPP formou nové objednávky za podmínky
souhlasu jeho zákonného zástupce s jeho účastí na ZPP. Původní Zákazník
a zákonný zástupce náhradníka odpovídají společně a nerozdílně za uhrazení
ceny ZPP.


7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


7.1. Účastník ZPP nebo jeho zákonný zástupce prohlašuje, že zdravotní stav
účastníka dovoluje bez omezení provozovat předmět plnění ZPP a zároveň
neohrožuje zdraví ostatních účastníků.


7.2. Pořadatel je oprávněn vyloučit účastníka z následujících důvodů:

 

-      v případě porušení pravidel ZPP, zejména porušení řádu, nedodržování
bezpečnostních pokynů pedagogů, šikana, krádeží a dalších prohřešků,
které narušují řádný chod ZPP

-      v případě zamlčení nepříznivého zdravotního stavu účastníka
a porušení ujednání 7.1.

-      pokud bude účastník přechovávat nebo užívat alkoholické nápoje nebo
jiné návykové látky

-      v důsledku nesprávných a neúplných údajů poskytnutých Zákazníkem.


V případě vyloučení účastníka ze shora uvedených důvodů se nevrací alikvotní
část ceny ZPP ani případných dalších Zákazníkem či účastníkem uhrazených
služeb.


7.3. Zákazník, popřípadě zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů
(osobní údaje Zákazníka i účastníka) a s případným uveřejněním zvukových
nebo obrazových materiálů pro evidenci a propagaci v rámci Zohir Family (pro společnosti Svět pohybu z.s., Svet pohybu Slovensko o.z., Zohir s.r.o., Indoor Jumping s.r.o.) jako jsou workshopy, zohir camp, kroužky, licence a eshop parkour.fashion, popřípadě jiné aktivity provozované výše uvedenými společnostmi. Nakládání s osobními údaji se řídí dle GDPR, viz. odst.10.3. těchto obchodních podmínek.

 

7.4 Zákazník, účastník nebo zákonný zástupce prohlašuje, že hodlá provozovat veškeré sportovní aktivity v rámci objednaného produktu na vlastní odpovědnost a nebezpečí a je si vědom všech rizik s nimi spojených.

 7.5. Zákazník nebo zákonný zástupce účastníka ZPP si není vědom žádného onemocnění ani jiného omezení, které by mohlo negativně projevit na zdravotním stavu účastníka ZPP při provozování činnosti během ZPP.

 7.6. Zákazník, zákonný zástupce anebo účastník se vzdává nároku na náhradu škody na zdraví nebo majetku, která by mohla vzniknout v důsledku provozování sportovní činnosti v rámci aktivit na akcí ZPP. S tímto vědomím jsem se rozhodl(a) akce se zúčastnit a beru na vědomí, že aktivity na ZPP jsou spojené s rizikem zranění.


8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).


8.2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Pořadatel obdržel
od Zákazníka reklamační formulář.


8.3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Pořadatele za vady
může upravit reklamační řád Pořadatele.


9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


9.1. Pořadatel není ve vztahu ke Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


9.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Česká obchodní
inspekce. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
naleznete na webových stránkách www.coi.cz.


9.3. Pořadatel je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


9.4. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku. 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


10.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

10.2. Zákazník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů svých i osobních údajů účastníka, jako je jméno a příjmení, adresa bydliště, email, telefonní číslo a jiných důležitých sdělení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


10.3. Osobní údaje budou využity pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy
a pro účely vedení uživatelského účtu. Zákazník souhlasí se zpracováním
osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení
Zákazníkovi Pořadatelem. Zákazník souhlasí s využitím videa, fotek či jiných
multimediálních dokumentů pro marketingovou podporu Pořadatele.
Zpracování osobních údajů podléhá pravidlům GDPR, které jsou blíže
specifikovány na odkazu www.zohir.cz/images/uploaded/gdpr.pdf.


10.4. Zákazník potvrzuje, že osobní údaje poskytnul dobrovolně a pravdivě.


11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


11.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty nebo podnikem Pořadatele na email Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Pořadatelem na email Zákazníka.


11.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. 

11.3 Zasláním objednávky na ZPP získává Zákazník, respektive účastník členství ve Svět pohybu z.s.


12. DORUČOVÁNÍ


12.1. Zákazníkovi mohou být doručovány dokumenty související s předmětem
smlouvy anebo marketingové nabídky na email Zákazníka nebo poštou na adresu Zákazníka.


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


13.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

13.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Pořadatelem
v elektronické podobě.


13.4. Kontaktní údaje Pořadatele: adresa emailu je info@zohir.cz.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 28.11.2019