Výsledek hledání pro výraz

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)


společnosti Svět pohybu z.s.

se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

identifikační číslo: 04700201

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. L 64158

 

(dále jen „Pořadatel“)

pro prodej předmětu smlouvy - Zohir Parkour Produkty (ZPP) dle čl.1.1. těchto všeobecných obchodních podmínek, zakoupený prostřednictvím on-line obchodu umístěném na internetové adrese www.zohir.cz.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvního vztahu mezi Pořadatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Pořadatelem provozován na webové stránce www.zohir.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Předmětem plnění jsou pohybová cvičení, parkourové cviky, posilovací cvičení, ostatní sportovní aktivity v rámci Pořadatelem pořádaných následujících akcí:

 • Parkourové licence
 • Parkourové kroužky
 • Workshopy
 • Dálková škola parkouru
 • Zohir Camp (dále jen „ZC“) (ZC se rozumí parkourový tábor/soustředění nebo příměstský kemp pro děti a mladistvé, jehož předmětem plnění mohou být navíc oproti předchozím akcím také táborové aktivity, ubytovací a stravovací služby, dohled nad účastníky, zajištění organizace ZC trenéry, instruktory a zdravotníky).

(dále jen „ZPP“ nebo „produkt“). 

1.3. Účastníkem ZPP se rozumí Zákazníkem přihlášená osoba, nebo náhradník.

1.4. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky a spolu s ní a akceptací tvoří smluvní dokumentaci. Objednávka i všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.6. Znění všeobecných obchodních podmínek může Pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce www.zohir.cz může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může Zákazník provádět objednávání produktu. 

2.2. Při registraci na webové stránce www.zohir.cz a při objednávání produktů je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání produktů jsou Pořadatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zajistit svůj uživatelský účet tak, aby nedošlo k jeho zneužití třetí osobou, a to zejména tím způsobem, že bude dbát řádného odhlášení z uživatelského rozhraní a nebude předávat informace nutné pro přihlášení do uživatelského rozhraní třetí osobě. Povinnosti Pořadatele ohledně zabezpečení uživatelského účtu jsou blíže specifikovány v Zásadách ochrany osobních údajů („GDPR“).

2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Pořadatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

2.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Pořadatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

3.1. Veškerá prezentace ZPP umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Pořadateli nevzniká povinnost uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o ZPP, a to včetně uvedení cen a případných ostatních nákladů. Ceny jsou uvedeny včetně údajů o výši daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků. Ceny ZPP zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Pořadatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání ZPP vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

 • objednávaný produkt (tento produkt „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • v případě, že je Zákazníkem fyzická osoba: jméno a příjmení Zákazníka, adresa trvalého bydliště, kontaktní informace (telefon, email)
 • v případě, že je Zákazníkem právnická osoba: název společnosti, adresa sídla, jméno a příjmení zastupující osoby, kontaktní informace (telefon, email)
 • jméno a příjmení účastníka akce, datum narození, adresa trvalého bydliště, u nezletilého účastníka také jméno a příjmení zákonného zástupce (zákonných zástupců), kontakt na zákonného zástupce
 • v rámci ZC je Zákazník povinen uvést také další informace o účastníkovi akce, jako jsou údaje o alergiích účastníka, konfekční velikost, plavecká zdatnost a další data, důležitá pro klidný průběh pobytu na ZC
 • v případě získání voucheru (slevy) od Pořadatele, může jej využít v rámci svých objednávek. Poskytnutí voucheru (slevy) třetím osobám není přípustné.

3.4. Před zasláním objednávky Pořadateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „POTVRDIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou Pořadatelem považovány za správné.

3.5. Pořadatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (druh ZPP, množství, výše ceny) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Umožňuje-li to uživatelský účet Zákazníka, má registrovaný uživatel možnost zkontrolovat stav své objednávky v administrátorské sekci webu. V případě, že uživatelské rozhraní kontrolu objednávky neumožňuje, může Zákazník stav své objednávky ověřit přes dotaz zaslaný na info@zohir.cz.

3.6. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Zákazníkem vzniká akceptací a zaplacením zaslané objednávky. Akceptace objednávky je zaslána Zákazníkovi přes webové rozhraní obchodu elektronicky na uvedenou emailovou adresu Zákazníka (dále jen „email“). Povinností Zákazníka je uvedení platného emailu. V případě chybného uvedení emailu si Pořadatel vyhrazuje právo objednávku zamítnout a stornovat.
Akceptací zaplacením objednávky automaticky zákazník vyjadřuje souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součastí smluvního vztahu.

3.7. Pořadatel preferuje komunikaci elektronickou poštou. V rámci uzavírání kupní smlouvy Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní poplatky), jakož i náklady za poštovní korespondenci zaslanou Pořadateli, hradí Zákazník sám.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu ZPP a případné další náklady spojené s dodáním produktu dle smlouvy je uhrazena na základě vystavené faktury.

4.2. Fakturovanou částku hradí Zákazník Pořadateli na účet č. 2400926573/2010, vedený u Fio banky, a.s. (dále jen „účet Pořadatele“). Způsob převodu prostředků na účet Pořadatele (platba převodem, vklad na účet, složenka) si Zákazník volí sám. Poplatky vzniklé Zákazníkovi při úhradě faktury na účet Pořadatele nejsou součástí ceny a Zákazník je nese na svůj vrub.

4.3. Cena již zahrnuje administrativní a registrační poplatky spojené s uzavřením smlouvy a organizací ZPP. Společně s cenou je Zákazník povinen zaplatit Pořadateli případné další náklady. V případě dodatečných změn smlouvy je poplatek stanoven na 200 Kč nebo v případě žádosti o zaslání dokumentů poštou je poplatek stanoven na 100 Kč.

4.4. Fakturovaná částka je splatná po odeslání faktury na emailovou adresu Zákazníka pro jednotlivé ZPP následovně: 

 • Je-li předmětem kupní smlouvy ZC, je Zákazník povinen uhradit Pořadateli do 21 dní zálohu ve výši 40% z celkové částky. Doplatek kupní ceny je splatný do data uvedeného na zálohové faktuře, nejpozději však do 1.5. aktuálního roku konání ZC.
 • Pro objednávky ZC, které byly vytvořeny po 10.4. daného roku, se splatnost zálohy a doplatku upravuje. Záloha i doplatek jsou splatné do 21 dní. V případě objednání produktu týden před začátkem akce a blíže je splatnost okamžitá.
 • Pro ostatní ZPP platí splatnost faktury 10 dní. Týden před začátkem akce a blíže je splatnost okamžitá.

4.5. Závazek Zákazníka uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Pořadatele.

4.6. Zákazník je povinen při úhradě faktury vždy uvést variabilní symbol. Variabilní symbol je uveden na faktuře a odpovídá číslu faktury. Bez uvedeného variabilního symbolu není platba spárována s příslušnou fakturou a Pořadatel bere objednávku za neuhrazenou. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo objednanou službu neposkytnout, nedohodne-li se se Zákazníkem jinak.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Pořadatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Pořadatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Zákazníkovi zálohovou fakturu. Pořadatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Zálohovou fakturu vystaví Pořadatel Zákazníkovi po objednání produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka. Po skončení akce, Pořadatel vystaví finální fakturu.

4.9. Pokud nebude Cena ZPP uhrazena Kupujícím ke dni splatnosti, je Pořadatel oprávněn od smlouvy odstoupit a přenechat rezervované místo dalším zájemcům.

4.10. Ukončí-li účastník svou účast v průběhu konání ZPP na vlastní žádost, nevrací se alikvotní část ceny ZPP ani případných dalších Zákazníkem či účastníkem uhrazených služeb.


5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce produktu, která byla upravena podle přání Zákazníka nebo pro účastníka, či od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

Zákazník dále bere na vědomí, že vzhledem k charakteru Pořadatelem poskytovaných produktů se jedná o smlouvu podle ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku, kdy je plnění poskytováno v určeném termínu, a proto nelze od smlouvy odstoupit (uvedené platí i pro již probíhající ZPP).

5.2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Pořadatel Zákazníkovi uhrazenou cenu bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dní, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem. V tomto případě nemá Zákazník nárok na další kompenzace nákladů spojené s ukončením smlouvy. Odstoupení od smlouvy zašle Pořadatel na elektronickou adresu Zákazníka.

5.3. Je-li součástí objednávky ZPP také poskytnutí dárku Pořadatelem, bere Zákazník na vědomí, že je darovací smlouva mezi Pořadatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou. Dojde-li k odstoupení od smlouvy či stornu ze strany Zákazníka, pozbývá darovací smlouva platnosti a dárek nebude Zákazníkovi předán.

5.4. Stornování předmětného plnění ZC je upraveno zvláštními podmínkami zanesenými v odstavci 6. těchto všeobecných obchodních podmínek.


6. STORNO PODMÍNKY

Storno podmínky jsou nastaveny dle těchto kritérií:

6.1. Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku kdykoli před započetím ZPP, v takovém případě je však Pořadatel oprávněn vrátit uhrazenou cenu/část ceny produktu sníženou o storno poplatek (odstupné ve smyslu ust. § 1992 Občanského zákoníku) v následující výši:

V případě zrušení objednávky ZC Zákazníkem: 

 • 60 a více dní před zahájením ZC odpovídá výše storno poplatek výši zálohy,
 • 40 - 59 dní před zahájením ZC odpovídá storno poplatek 50% kupní ceny,
 • 15 - 39 dní před zahájením ZC odpovídá storno poplatek 75% kupní ceny,
 • méně než 14 dní před zahájením ZC činí storno poplatek 100% kupní ceny,
 • při onemocnění či úrazu účastníka během pobytu na ZC a jeho předčasném odjezdu se zaplacená úhrada ani její alikvotní část nevrací,
 • v případě, že Zákazník sežene za účastníka náhradníka, činí storno poplatek 200 Kč. 

V případě zrušení objednávky ostatních ZPP (mimo ZC) Zákazníkem: 

 • 30 a více dní před zahájením ZPP, odpovídá výše storno poplatku částce 25% kupní ceny ZPP,
 • 5 – 29 dní před zahájením ZPP odpovídá storno poplatek 50% kupní ceny ZPP,
 • méně než 5 dní před zahájením ZPP činí storno poplatek 100% kupní ceny ZPP,
 • v případě, že Zákazník zajistí za účastníka náhradníka činí storno poplatek 500 Kč.

6.2. Zrušení objednávky musí být provedeno písemně, elektronickou formou na emailovou adresu info@zohir.cz. Rozhodující datum pro zaregistrování požadavku na zrušení objednávky vrácení zaslané částky za předmětné plnění je datum a čas doručení emailu na naši emailovou adresu. Všechny požadavky se budou registrovat výlučně na emailové adrese info@zohir.cz

6.3. Storno formulář pro stornování objednávky je dostupný na webových stránkách www.zohir.cz v sekci O nás/Ke stažení. Procentuální výpočet storno poplatku proběhne k datu písemného doručení stornovacího formuláře, včetně všech náležitostí na emailovou adresu info@zohir.cz.

6.4. Platba snížená o storno poplatek podle čl. 6.1. bude Zákazníkovi vrácena nejpozději do 21 dní od doručení storno formuláře.

6.5. Zákazník je oprávněn písemně oznámit Pořadateli, nejpozději však ve lhůtě 5 dní před začátkem ZPP, že se ZPP místo přihlášeného účastníka zúčastní jiná osoba splňující podmínky pro účast na ZPP (dále jen „náhradník“). Požadavek na změnu účastníka je akceptován po uhrazení storno poplatku na účet Pořadatele. Výše storno poplatku je upravena bodem 6.1. těchto VOP, variabilní symbol platby odpovídá číslu faktury odstupujícího účastníka. Náhradník se stává účastníkem ZPP formou nové objednávky za podmínky zaplacením zálohové faktury a souhlasu jeho zákonného zástupce s jeho účastí na ZPP. Původní Zákazník a zákonný zástupce náhradníka odpovídají společně a nerozdílně za uhrazení ceny ZPP.


7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. V případě zrušené lekce parkourového kroužku z důvodů na straně Pořadatele (např. absencí trenéra či nemožnosti konání kroužku z důvodu na straně pronajímatele prostor), má Pořadatel právo určit a uskutečnit náhradní lekci v jiném termínu (např. jiný den v týdnu, než je kroužek obvykle veden) či jinou formou (změna prostor tréninku, změna délky tréninku atp.) 

7.2. Účastník ZPP nebo jeho zákonný zástupce prohlašuje, že zdravotní stav účastníka dovoluje bez omezení provozovat předmět plnění ZPP a zároveň neohrožuje zdraví ostatních účastníků.

7.3. Pořadatel je oprávněn vyloučit účastníka z následujících důvodů:

 • v případě porušení pravidel ZPP, zejména porušení řádu, nedodržování bezpečnostních pokynů pedagogů, šikana, krádeží a dalších prohřešků, které narušují řádný chod ZPP
 • v případě zamlčení nepříznivého zdravotního stavu účastníka a porušení ujednání 7.2.
 • pokud bude účastník přechovávat nebo užívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky
 • v důsledku nesprávných a neúplných údajů poskytnutých Zákazníkem.

V případě vyloučení účastníka ze shora uvedených důvodů se nevrací alikvotní část ceny ZPP ani případných dalších Zákazníkem či účastníkem uhrazených služeb.

7.4. Zákazník, popřípadě zákonný zástupce účastníka souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobní údaje Zákazníka i účastníka) a s případným uveřejněním zvukových nebo obrazových materiálů pro evidenci a propagaci v rámci Zohir Family (pro společnosti Svět pohybu z.s., Svet pohybu Slovensko o.z., Zohir s.r.o., Indoor Jumping s.r.o.) jako jsou workshopy, zohir camp, kroužky, licence a eshop parkour.fashion, popřípadě jiné aktivity provozované výše uvedenými společnostmi. Nakládání s osobními údaji se řídí dle GDPR, viz. odst.11.3. těchto všeobecných obchodních podmínek.

7.5. Zákazník, účastník nebo zákonný zástupce účastníka prohlašuje, že hodlá provozovat veškeré sportovní aktivity v rámci objednaného produktu na vlastní odpovědnost a nebezpečí a je si vědom všech rizik s nimi spojených.

7.6. Zákazník nebo zákonný zástupce účastníka ZPP si není vědom žádného onemocnění ani jiného omezení, které by mohlo negativně projevit na zdravotním stavu účastníka ZPP při provozování činnosti během ZPP.

7.7. Zákazník, zákonný zástupce účastníka anebo účastník se vzdává nároku na náhradu škody na zdraví nebo majetku, která by mohla vzniknout v důsledku provozování sportovní činnosti v rámci aktivit na akcí ZPP. S tímto vědomím jsem se rozhodl(a) akce se zúčastnit a beru na vědomí, že aktivity na ZPP jsou spojené s rizikem zranění.


8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Pořadatel obdržel od Zákazníka reklamační formulář.

8.3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Pořadatele za vady může upravit reklamační řád Pořadatele.


9. VYŠŠÍ MOC

9.1. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující či znemožňující plnění povinností vyplývajících ze smlouvy a vzniklých až po uzavření smlouvy, které nemohly být příslušnými smluvními stranami odvráceny, ani za přijetí přiměřených opatření.

9.2 Pořadatel neodpovídá Zákazníkovi za žádné ztráty, náklady, škody nebo výdaje (vzniklé buď na základě těchto VOP, přestupku nebo jinak), které utrpěl nebo které nastaly v přímém nebo nepřímém důsledku události mimo kontrolu Pořadatele (tj. způsobené vyšší mocí). Pořadatel není povinen vrátit Zákazníkovi žádné poplatky (tj. zálohu nebo cenu za ZPP).

9.3. Za případ vyšší moci, který vede k částečnému nebo úplnému neposkytnutí ZPP ve smyslu těchto VOP, se pokládají zejména mimořádné okolnosti zabraňující či znemožňující plnění povinností, živelní pohroma, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, stávka, válka, epidemie, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídatelné a neodvratitelné události a opatření či nařízení orgánů státní moci. Předpokladem je, že Pořadatel nemohl takovému neposkytnutí ZPP zabránit.


10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Pořadatel není ve vztahu ke Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na webových stránkách www.coi.cz.

10.3. Pořadatel je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.4. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 


11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

11.2. Zákazník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů svých i osobních údajů účastníka, jako je jméno a příjmení, adresa bydliště, email, telefonní číslo a jiných důležitých sdělení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Osobní údaje budou využity pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi Pořadatelem. Zákazník souhlasí s využitím videa, fotek či jiných multimediálních dokumentů pro marketingovou podporu Pořadatele. Zpracování osobních údajů podléhá pravidlům GDPR, které jsou blíže specifikovány na tomto odkazu.

11.4. Zákazník potvrzuje, že osobní údaje poskytnul dobrovolně a pravdivě.


12. ČLENSTVÍ VE SPORTOVNÍM KLUBU

12.1. Zakoupením parkourového kroužku zároveň Zákazník dobrovolně žádá o přihlášení Účastníka, aby se stal přidruženým členem sportovního klubu společnosti Svět pohybu z.s. (dále jen „Spolek).

12.2. Cena parkourového kroužku tudíž obsahuje také  roční členský poplatek ve výši 1000 Kč, v případě absolvování obou pololetí viz bod 12.3.

12.3. Přidružené členství je hrazeno pololetně, tj. 500 Kč buď na 1. pololetí (1.9.-31.1.) a na 2. pololetí (1.2.-31.8.).

12.4. Potvrzením objednávky parkourového kroužku zároveň Zákazník potvrzuje, že si přečetl stanovy Spolku a že s nimi souhlasí. Tento dokument je k dispozici na webovém rozhraní v sekce O nás - Ke stažení.

12.5. Parkourových kroužků se může zúčastnit pouze přidružený člen sportovního klubu. V případě vystoupení člena z klubu, člen nemůže kroužky již navštěvovat. Účastník (zákonný zástupce) informuje zákaznický servis Svět pohybu elektronickou poštou o vystoupení člena ze sportovního spolku.
Ostatní záležitosti se řídí odstavcem o storno podmínkách (odst.6) ve VOP. Členský příspěvek se nevrací. 

12.6. Veškeré informace o Spolku, druhy členství, práva a povinnosti členů, možnosti zániku členství aj. je uvedeno přímo ve stanovách Spolku. Ty jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci O nás – Ke stažení.


13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty nebo podnikem Pořadatele na email Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Pořadatelem na email Zákazníka.

13.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. 


14. DORUČOVÁNÍ

14.1. Zákazníkovi mohou být doručovány dokumenty související s předmětem smlouvy anebo marketingové nabídky na email Zákazníka nebo poštou na adresu Zákazníka.


15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

15.3. Smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek je archivována Pořadatelem v elektronické podobě.

15.4. Kontaktní údaje Pořadatele: adresa emailu je info@zohir.cz.

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2022