Výsledek hledání pro výraz
Zpět na Blog

Vaše děti jsou na našem kempu v bezpečí

Vaše děti jsou na našem kempu v bezpečí

Nejspíše tušíte, že ZOHIR jako pořadatel letních táborů musí dodržovat určité legislativní požadavky tak, aby byly v bezpečí nejen děti jako účastníci, tak i personál. Tímto článkem bychom Vám chtěli přiblížit, co všechno to obnáší. Zejména v tomto kritickém období plném nejistoty jistě budou tyto informace užitečné.

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

Zohir Camp splňuje všechny podmínky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví a spadá do skupiny tzv.  zotavovacích akcí. To je organizovaných pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dní, jehož účelem je posílit zdraví dětí, jejich fyzickou zdatnost, popř. získat specifické znalosti a dovednosti (ty podmínky musí být splněny všechny najednou).

 

Pořadatel musí také dodržovat hygienické požadavky stanovené vyhláškou o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, tj. umístění, zásobování vodou, odstraňování odpadků a splaškových vod, dále dodržovat požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne.

 

Náš personál

Personální zajištění osob činných na táboře je následující:

  •         zdravotníci – mají své specifické úkoly uvedeny níže,
  •         dozor (pedagogický pracovník) - zajišťují běžný chod celého tábora,
  •         zkušení parkouroví trenéři, kteří mají na starosti sportovní část tábora.

Všichni tito naši pracovníci musí předložit posudek zdravotní způsobilosti (ten vydává jejich praktický lékař). Při stravování jsou činné jen osoby splňující požadavky stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných (tj. mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví). Bez těchto potřebných dokumentů se takové osoby tábora nemohou zúčastnit.

 

 

 

 

Zdravotníci

Pro účely zákona nejdůležitější článek personálního zajištění. Jejich odborná způsobilost je dána buď potřebným vzdělání nebo absolvováním kurzu první pomoci se zaměřením na tábory. Zajišťují péči o zdraví, kontrolu dodržování hygienických požadavků a zásad osobní hygieny. Přebírají od rodičů dokumenty při převzetí dítěte na tábor. Účastní se sestavování jídelníčku (mimo jiné hlídají i potravinové alergie a specifické diety dětí). Musejí být k dispozici 24 hodin denně.

 

Vedou tzv. zdravotnický deník (tam se zapisují veškeré záznamy příznaků onemocnění, úrazů a přisátých klíšťat, obsahuje výpis ze zdravotní dokumentace a výkaz o nemocnosti a úrazovosti účastníků a pracovníků).

 

 

Zdravotník na výletě s potřebným vybavením.

 

Převzetí dítěte na tábor

Po příjezdu na tábor je každé dítě pečlivě zkontrolováno zdravotníkem a rodiče (resp. zákonní zástupci dětí) předloží dva důležité dokumenty:

a)     posudek zdravotní způsobilosti (ten vydává dětský lékař; pořadatel může totiž na tábor přijmout pouze zdravotně způsobilé dítě; tento posudek je platný 2 roky od vydání a je použitelný pro více akcí),

b)     potvrzení o bezinfekčnosti (to je prohlášení zákonného zástupce dítěte ve kterém uvádí, že dítě nejeví známky akutního onemocnění a že ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření; toto prohlášení nesmí být starší než 1 den).

 

Bez těchto dokladů nemůžeme dítě na tábor přijmout!

 

Další úkoly pořadatele:

  • ještě před táborem instruujeme veškerý personál o hygienických požadavcích a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví vč. základů první pomoci.
  • jeden měsíc před zahájením táboru ohlašujeme na orgán ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice) o konání konkrétních táborů.
  • pravidelně kontrolujeme a doplňujeme vybavení lékárničky (vždy před začátkem každého turnusu a během konání celého turnusu).
  • zajišťujeme případnou potřebnou péči praktického lékaře i chirurgické ambulance v místě konání (máme dohodnutou spolupráci).
  • uchováváme a vedeme potřebné dokumenty – např. zdravotnický deník, seznam účastníků, posudky zdravotní způsobilosti, potvrzení o bezinfekčnosti.
  • informujeme zákonné zástupce dětí o zdravotních potížích, které dítě během akce prodělalo a o případném kontaktu s infekcí.

 

Máme bohaté zkušenosti

Je toho opravdu hodně, ale naší výhodou je, že letos pořádáme již 8-mým rokem letní tábory, takže jisté zkušenosti už máme. Snažíme se, abychom absolutně plnily podmínky dané příslušnými zákony a vyhláškami. Zdraví dětí a našeho personálu je na prvním místě a při pořádání veškerých akcí pořádané ZOHIREM vnímáme obrovskou odpovědnost za svěřené děti.

 

 

 

Pevně věříme, že se současná situace vyvine pozitivně, pandemie koronaviru skončí a my budeme moci letošní tábory uskutečnit!